כללי
ברוכים הבאים לאתר: Beleco-Jewelry  (להלן – “האתר“), הפעיל בכתובת: https://www.beleco-jewelry.co.il/

תנאי השימוש והרכישה המובאים בפניך להלן, מגדירים את זכויותיך וחובותיך בגין הזמנת כל מוצר באתר. הנך מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין הנהלת האתר. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם האמור בהם מתייחס באופן שווה לשני המינים.

במידה והנך קטין (טרם מלאו לך 18 שנים) או אדם הזקוק לקבלת אישור מצד שלישי או מגורם זר כלשהו לצורך ביצוע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר בזאת, כי קיבלת את הסכמת הוריך, האפוטרופוס הממונה על ענייניך, או כל צד שלישי שהינו מורשה כדין, על מנת לבצע פעולה כלשהי באתר, לרבות ביצוע רכישה.

אם ברצונך לרכוש מוצר המוצע באתר זה, הנך מתבקש להקפיד על הזנת כתובת דואר אלקטרוני (Email) פעילה בטפסים המיועדים לכך באתר וכן להצטייד בכרטיס אשראי, שהינו תקף ליום ביצוע הפעולה ואשר ניתן לחיוב ולסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין.

לתשומת לבך, ביצועה של פעולה באתר, לרבות שאלות, הערות ובירורים, יבוצעו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד.  בעצם ביצועה של כל פעולה במסגרת השימוש באתר, הנך מצהיר ומאשר, כי קראת תקנון זה והנך מסכים להוראותיו, בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה בדבר אספקת המוצרים ו/או השירותים הניתנים באתר. בהתאם לזאת, הנך מצהיר כי לא תהיה לך או למי מטעמך כל דרישה, טענה ו/או תביעה נגד הנהלת האתר או מי מטעמה, ממנהליה, מעובדיה ו/או מי מהחברות המקיימות עמה קשרי מסחר, בדבר איכות השירות, מגבלותיו, תכונותיו ו/או התאמתו לדרישותיך ולצרכיך האישיים.

הנהלת האתר מתחייבת להשקיע את מירב המאמצים בכדי לספק שירות תקין ואיכותי, למען שביעות רצונו של הלקוח. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר ובכלל זה התרחשותם של נזקים, קלקולים, או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת המשמשים את האתר – אצל הנהלת האתר, הספקים וספקי המשנה ו/או מי מטעמם.

הזמנת מוצרים באמצעות האתר
בכדי למנוע ככל האפשר תקלה אפשרית במשלוח המוצרים שהוזמנו על ידך באמצעות השרת המאובטח של האתר, עליך להקפיד על מילויים של פרטיך הנכונים, המדויקים והעדכניים ביותר במקומות המיועדים לכך באתר ובפרט: שם פרטי ושם משפחה, מספר זיהוי, טלפון, כתובת למשלוח דואר (הכוללת מיקוד ותא דואר, אם ישנו), כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס האשראי.

דע, כי הגשת פרטים כוזבים בעת ביצוע ההזמנה מהווה עבירה פלילית בהתאם להוראות חוק העונשין התשל”ז-1977 ובכפוף לכל דין. לפיכך, אם תמסור פרטי זיהוי שגויים במהלך תהליך הרכישה באמצעות האתר, הרי שלא נוכל להבטיח כי המוצרים שהזמנת יגיעו אליך, שכן מוצרים אלה נשלחים אליך באמצעות הדואר ישירות מהספק הממוקם בחו”ל. בנוסף לאמור, תהיה הנהלת האתר רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד כל אדם אשר ימסור פרטי זיהוי כוזבים, אם הוכח כי פעל כך מתוך כוונת זדון.

תשלום
התמורה עבור רכישת מוצר באתר, מתבצעת בתשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי, ללא אפשרות לפריסת הקנייה לתשלומים. ברגע קבלת ההזמנה, מועברת ההזמנה, בצירוף פרטיך האישיים ונתוני כרטיס האשראי שמסרת, באמצעות דף תשלום מאובטח או באמצעות אתר הסליקה www.paypal.com (להלן – “אתר Paypal“). יובהר, כי רק החל ממועד קבלת אישור העסקה מחברת האשראי בגין הרכישה, תעובד הזמנתך ותועבר לביצוע על ידי הספקים שבחו”ל.

אישור הזמנה ומעקב אחר המשלוחים
לאחר שתאושר העסקה על ידי חברת האשראי תישלח אליך הודעה על כך באמצעות הדואר האלקטרוני שמסרת בפרטי ההזמנה. לאחר מכן, עם ביצועה של ההזמנה, תישלח אליך הודעה נוספת, בצירוף מספר המעקב אחר משלוח החבילה (במידה וישנו), על מנת שתשתמש אותך לצורך מעקב אחר הטיפול במשלוח המוצר.

מועד אספקה
הנהלת האתר מתחייבת לספק את המוצר/ים שהוזמנו על ידך, תוך מספר ימי העסקים אשר מצוינים ליד כל מוצר המוצג באתר. לעניין זה, חישובו של מועד האספקה יחל רק כעבור יומיים מהרגע שבו הסתיימה הרכישה והתקבל התשלום בהנהלת האתר. נדגיש, כי מניין ימי העסקים כולל את הימים א’-ה’, למעט ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי מועד. עליך לשים לב, כי שליחתם של המוצרים שהזמנת, תבוצע באמצעות דואר ישראל לכתובת שהוזנה על ידך במהלך תהליך הרכישה, אלא אם כן צוין אחרת. לפיכך, במידה והזמנת את המוצר לכתובת עסקית של חברה, עליך לציין בהזמנה את שם החברה ליד שמו של המזמין.

עיכוב בהזמנת המוצר
הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות כלליות, שביתות, עיכובים, השבתות, שיבושים במערך המחשוב, במערכות הטלפונים ו/או במערכות תקשורת אחרים אשר ייפגעו במהלך תהליך הרכישה, תקלות בשירות דואר ישראל, שיבושים בשליחת הדואר האלקטרוני או סיכול הנובע מהתרחשותם של אירועים בלתי צפויים של פעולות איבה ו/או כוח עליון, דוגמת רעידת אדמה, פגעי מזג אוויר, צונאמי, הוריקן וכיוצא בזה.

הצהרת פרטיות
מתוך מתן חשיבות רבה לפרטיותך, הנהלת האתר מתחייבת לעשות ככל יכולתה בכדי למנוע את חשיפת פרטיך האישיים בידי גורמים בלתי רצויים. לפיכך, כלל הנתונים והמידע האישי שמסרת בעת ביקוריך באתר, ישמשו את ההנהלה אך ורק לצורך ניהולו הטכני של האתר במסגרת השירות הניתן לטובת הגולשים ולא יימסר לצדדים שלישיים (מלבד לחברת האשראי), למעט במצבים הבאים:

  1. קיומה של הוראת חוק או קבלת צו שיפוטי המחייבים את הנהלת האתר למסור את פרטיך.
  2. שליחת המוצר לנמען ישירות מאת הספקים.
  3. קיים חשד לשימוש לרעה באתר למטרות בלתי חוקיות, לרבות ביצוע חבלה באתר בזדון או פגיעה בגולשיו.

לידיעתך, אנו נוקטים באמצעים מחמירים למניעת חדירתם של גורמים זרים למסד הנתונים של האתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיותם של הגולשים. יחד עם זאת, אין בכך כדי לשלול לחלוטין את היתכנותם של שיבושים. לאור זאת, הנך מצהיר ומאשר כי לא תהיה לך כל דרישה, טענה ו/או תביעה נגד הנהלת האתר או מי מטעמה, ממנהליה, מעובדיה ו/או מי מהחברות המקיימות עמה קשרי מסחר, בגין שיבושים, תקלות, נזקים או פגיעה כלשהי בפרטיותך עקב חדירה בלתי רצויה לאתר. מעבר לאמור, הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

מחירים ותשלומים
לתשומת לבך, כל המחירים הנקובים באתר בסמוך למוצר/ים שהזמנת, הינם מחירים סופיים, ללא צורך בתוספת מע”מ. החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שמסרת בעת הרכישה הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים ואת דמי המשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הינו המחיר שהתפרסם באתר בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה.

התחייבות משתמש האתר
כל משתמש באתר מתחייב בזאת לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ו/או ההזמנה ואף לאחר מועד האספקה. לקוח אשר נעשתה טעות בהזמנתו, מתחייב להודיע על כך להנהלת האתר ולפרט את הטעות שנעשתה במשלוח המוצר שקיבל. כן ינהג הלקוח אם קיבל כמות רבה יותר מכמות המוצר שהזמין.

מדיניות החזרת/החלפת מוצרים

חברת BELECO (בלסו) מספקת לכם אפשרות החזרת מוצר עד 60 יום מתאריך שליחתו. ההחזרה מותנת בשליחת המוצר באריזתו המקורית בלבד ושלא נעשה שימוש במוצר למעט מדידה עצמית ראשונה.

לידיעתכם, אנו גובים כ-30% דמי ביטול מערך המוצר על כל החזרת / החלפת מוצר תקין בהתאמה אישית וכ-20% על ביטול הזמנה טרם קבלתו.

במידה ובעת קבלת המוצר נוכחתם שהינו מוצר פגום או עם טעות בהזמנה ואו במקרה של כל בעיה אחרת במשלוח אנא הודיעו לנו באופן מיידי, על מנת שנוכל לבצע משלוח חוזר של המוצר המוזמן, החלפת המוצר או לבצע זיכוי כספי. הזיכוי יעשה עבור כרטיס האשראי או באמצעי תשלום אחר שבאמצעותו בוצעה ההזמנה.

חברת BELECO שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במדיניות זו בכל עת. הודעה על שינויים יפורסמו בדף זה. לכל שאלה או הערה בקשר למדיניות שלנו ניתן ליצור עמנו קשר.

כתובת להחזרת מוצר
שולחים את הפריט אלינו עם טופס המכיל את הפרטים הבאים:
– שם מלא
– טלפון
– מספר הזמנה / מספר קבלה
– סיבת החזרה / החלפה לפריט אחר (מק”ט, כיתוב, חומר, אורך שרשרת) / החזר כספי

כתובתנו למשלוח:
לכבוד – בל פקטורי
תיבת דואר 25247
מיקוד 3125001
חיפה

את שליחת המוצר יש לבצע באמצעות דואר ישראל (רצוי בדואר רשום) וברגע שהחבילה מגיעה אלינו אנו מיידעים אותך ומבצעים את הזיכוי או דואגים להחליפו במוצר אחר, בהתאם לבקשתך. 🙂

אחריות המוצרים

האחריות על התכשיטים הינה לתקופה של שנה מיום הרכישה. יחד עם זאת, בעת קבלת מוצר פגום או עם טעות בהזמנה אנא הודיעו לנו באופן מיידי, על מנת שנוכל לבצע משלוח חוזר של המוצר המוזמן. מוצר שנשלח פגום יתוקן ואו יוחלף ללא עלות.

האחריות הינה רק לתכשיטים בהם נעשה שימוש סביר ורק במידה והתכשיט ניתן לתיקון. האחריות אינה תקפה במקרים של אובדן התכשיט או חלק ממנו, בלאי טבעי, קרע בשרשרת או חבלה. במקרה של אובדן תליון, או חלקים אחרים מהתכשיט, ניתן יהיה לרכוש חדשים בעלות סמלית.

במידה ונפלו אבנים משובצות במהלך שנת האחריות, ניתן לשלוח את התליון לשיבוץ חוזר ללא עלות. במידה וישנו שינוי בפיגמנט התכשיט שלא כתוצאה מפגם שהיה בו בעת הרכישה (כגון שימוש לא נכון בתכשיט), תינתן אחריות על ניקוי התכשיט בלבד. ניתן יהיה לשלוח את התכשיט לציפוי חוזר וחידוש בעלות סמלית.

האחריות לתקינותו של כל מוצר המוזמן באמצעות האתר, תקפה מעת קבלתו של המוצר על ידי הלקוח. לפיכך, החל מרגע קבלתו של המוצר, חלה חובה על הלקוח לוודא כי המוצר תקין. במידה ויימצא פגם במוצר, חייב הלקוח להודיע להנהלת האתר על כל פגם שיתגלה במוצר, לא יאוחר מ- 48 שעות מרגע קבלתו. אם הלקוח לא יודיע על פגם שמצא במוצר, יהווה הדבר חזקה לתקינותו של המוצר, לשביעות רצונו המלאה של הלקוח.

לאור כל האמור, אין הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, אחראית בגין נזק ישיר או עקיף, לתשלום דמי נזיקין עונשיים הנובעים מנזק מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בדמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר ו/או המוצרים שנמכרו, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במוצר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, גם אם נודע להנהלת האתר ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין, כאמור.

אם הנך מרגיש כי אין אתה שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא הודע לנו על כך באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני להנהלת האתר ואנו ונבחן את פנייתך בעיון.

תגובות גולשים

צוות הנהלת האתר שומר לעצמו את השליטה בתגובות המתפרסמות על ידי גולשי האתר. כחלק משליטה זו, אנו מתחייבים להסיר מהאתר הודעות או תגובות בעלות אופי פוגעני, גזעני, מעליב, בוטה, מאיים ו/או כל הודעה שאינה תואמת את אופיו של האתר.

תפוצה

מובהר, כי לאחר שבחרת לתת את הסכמתך להרשמה לצורך קבלת דיוור לכתובת הדואר האלקטרוני שלך, הנך מסכים לצירופך למאגר הדיוור של האתר ובכלל זה, דואר שמטרתו להגביר את השימוש באתר או רכישת המוצרים המוצגים בו. על אף האמור, הנך רשאי לבקש למחוק את פרטיך ממאגר הדיוור הישיר באמצעות שליחת הודעה בעמוד יצירת הקשר בדבר סירובך לקבל דברי דואר ופרסומים מהאתר.

דיון ושיפוט

הדין החל על הזמנתך ועל הסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מקרה של תביעה או מחלוקת, נתונה לבית המשפט המוסמך בחיפה בלבד.

שאלות ובירורים

בכל שאלה הדורשת בירור במסגרת תהליך הרכישה באתר, ניתן לפנות לנציגי מרכז ההזמנות של הנהלת האתר, באמצעות הדואר האלקטרוני שכתובתו: [email protected]